zahradnictvi.urozchodnika.cz

.. projektování a realizace zahradních úprav

 

Projekce

Úvod / Nabízíme / Projekce

1. Úvodní schůzka

V první fázi je třeba provést návštěvu a obhlídku daného pozemku, převzít od investora podklady potřebné k vypracování projektu a vyslechnout jeho požadavky, přání a představy týkající se jeho zahrady.
Když se řekne projekt sadových úprav, je třeba si představit, že se nejedná pouze o vlastní osazovací plán zahrady, který charakterizuje čím a v jakém počtu bude zahrada osázena, ale zahrnuje také ostatní prvky a aktivity se zahradou související, a to např.

  • zpevněné plochy - chodníky, příjezdové komunikace, stání pro automobily, terasy pro posezení
  • oplocení pozemku - typy plotových polí, branky a brány, schránky pro popelnice, zástěny pro zabránění průhledů do zahrady
  • vodní plochy - koupací bazény a příslušenství k nim, koupací biotopy, zahradní jezírka okrasná, potoky a vodopády
  • zahradní stavby - altány, pergoly pro posezení s krbem, zahradní domky pro nářadí, kotce a výběhy pro psy, dětské hrací prvky apod.
  • zídky a schodiště - opěrné, zárubní zdi, suché kamenné zídky
  • užitková zahrada - ovocné stromy, zelinářské záhony
  • vlastní ozelenění zahrady - rozmístění osázených záhonů a travnatých ploch

V rámci první schůzky je investor obeznámem s termíny dodání jednotlivých fází projektu a je nastíněna předběžná cenová relace projektu. První konzultace s klientem je ZDARMA.

2. Studie řešení

ukakova-studie

Na základě představ investora a dodaných podkladů (případně zaměření skutečné situace) vznikne studie řešení zahradních úprav. Studie se na přání investora vypracovává ve dvou variantách. Studie řeší základní koncepci zahrady, tj rozvržení a umístění jednotlivých aktivit a prvků (zpevněné plochy, bazén, posezení, zahradní stavby, jezírko, zídky, schodiště...) a rozvržení ploch výsadbových záhonů a ploch trávníků.
Studie je prvním pohledem na budoucí zahradu v půdorysném průmětu, mnohdy je doplněna kreslenými pohledy do určitých partií zahrady.
Předložená studie je klientovi slovně představena a dále s ním konzultována, na základě jeho požadavků případně doplněna či pozměněna.

 

 

3. Osazovací plán a ostatní výkresy

Na základě odsouhlasení je studie dále rozpracována do jednotlivých detailů. Pokud je pozemek výškově členitý a nejsou provedeny hrubé terénní úpravy, je třeba v první fázi rozpracovat výškové úpravy terénu ( řezy terénem) včetně návrhu zídek a schodišť, případně svažitých ploch a rovinných teras.
Dále jsou rozpracovávány výkresy ostatních zahradních prvků a aktivit dle požadavků investora, jsou specifikovány umístění prvku, jeho rozměry a navržené materiály, případně přizvány odborné profese k vypracování technických výkresů včetně stanovení předběžné ceny prvku.
Ve fázi rozpracovanosti jsou jednotlivé výkresy konzultovány s investorem.
Výkres osazovací plán je poslední fází projektu sadových úprav (někdy také jedinou, pokud jsou všechny prvky v zahradě předem zpracovány). Osazovací plán řeší rozmístění a velikost výsadbových záhonů a travnatých ploch, lokalizaci jednotlivých rodů, druhů a kultivarů rostlin a jejich počet na dané ploše.
Součástí osazovacího plánu je vytyčovací schéma výsadbových záhonů.

4. Hotový projekt sadových úprav a jeho náležitosti

Po odsouhlasení všech rozpracovaných prvků zahrady je projekt dopracován, zkopírován, doplněn o průvodní zprávu, výkaz výměr,specifikaci rostlinného a ostatního materiálu, technologii založení sadových úprav a rozpočet nákladů na realizaci navrženého díla.